banner1 banner2 banner3

24 Manai Telugu Chettiar Matrimony

24 Manai Telugu Chettiar Matrimony is a leading Chettiar Matrimony free for registration* and It is specifically for 24 Manai Telugu Chettiar.

24 manai telugu chettiar has two sub catagory "16 Veedu" and "8 Veedu". Veedu means house. In kancheepuram Vaidunga Devarayan with the help of kalaikotti maharishi conducted "Puthra Kameti Yaga" along with his brothers and sisters. Due to kamatchi amman grace 24 sons were born, where 2 sons for each one of the brothers and 4 sons for 2 sisters.16 sons of brothers together catagarised as "16 Veedu" and 8 sons of sisters together catagorised as "8 Veedu".

Normally 24 manai telugu chettiar 16 veedu boy or 24 manai telugu chettiar 16 veedu girl will marry 24 manai telugu chettiar 8 veedu girl or 24 manai telugu chettiar 8 veedu boy only.

Similarly 24 manai telugu chettiar 16 veedu groom or 24 manai telugu chettiar 8 veedu groom or 24 manai telugu chettiar 16 veedu bride or 24 manai telugu chettiar 8 veedu bride will not marry with in the same catagery.

16 Veedu Gothiram : Mummudiar, Chennaiyor, Kavalavar, Vammaiyor, Kanithiyavar, Thillaiyavar, Paliviriyar, Kandhavangaravar, Maratiyavar, Kappavar, Thariyavar, Wajyavar, Kanthiyavar, Naliviriyavar, Suragayor, Kolayavar.

8 Veedu Gothiram : Mathalaiyavar, Thavalaiyavar, Koragayar, Soppiyavar, Rajabairavar, Makkadaiyar, Pillivangaravar, Pasupathiyar Pachaiyar.

Tag: "chettiar matrimony", "24 manai telugu chettiar", "24 manai telugu chettiar 8 veedu boys", "24 manai telugu chettiar 8 veedu girls", "24 manai telugu chettiar 16 veedu boys", "24 manai telugu chettiar 16 veedu girls", "24 manai telugu chettiar 8 veedu brides", "24 manai telugu chettiar 8 veedu grooms", "24 manai telugu chettiar 16 veedu grooms", "24 manai telugu chettiar 16 veedu brides"

Donate Generously to Help and Develop our community and community website.
Option 1:
Swarnalatha.K
Yes Bank Account No: 071850800000240
IFSCCode: YESB0000718
Option 2:
UPI/VPA:
24manaiteluguchettiar@yesbank
Option 3:
Paytm No: 8608800024